ОТНОСНО

Изследванията в селското стопанство показват, че това е сектор, който все още страда и се бори с икономически загуби през последните години. Освен това, има и борба с проблемите, свързани с климата, а селските райони са изложени на изменението на климата, тъй като селскостопанските дейности пряко зависят от климатичните условия.

Хидрокултурата играе ключова роля в осигуряването на храна и справянето с глобалните предизвикателства, като недостига на вода, сигурността на храните, урбанизацията и намаляването на потреблението на енергия и хранителните мили.

Хидрокултурата сама по себе си е иновативен начин на отглеждане, тъй като:

 • хранителните вещества (от различни източници) и зеленчуците се отглеждат в интегрирана система;
 • в бъдеще селскостопанският сектор ще трябва да произвежда повече с по-малко;
 • допринася за създаването на нови умения за заетост и възможности за предприемачество за нови "зелени" работни места.

Основните предимства на използването на хидрокултурата (което обхваща хидропоника и аквапоника) за отглеждане на растения са:

 • Не е необходима почва. Това е пряко свързано с препоръките на ЕС за намаляване потреблението на почвата, за да се постигнат целите на тематичната стратегия и предложената рамкова директива за почвите. Доклад, поръчан от Европейската комисия, "Обзор на най-добрите практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата в ЕС-27" и завършен през април 2011 г. препоръчва да се компенсират загубите на ценна почва чрез действия в някои области за минимизиране недостатъците в екологичната функция, като това би могло да бъде използването на хидрокултурата.
 • Стабилна и с високи добиви.
 • Пестицидите не нанасят големи вреди, тъй като са ограничени.
 • Контролираната система означава, че в околната среда се отделя много малко замърсяване с вещества. По-ниски изисквания към хранителните вещества поради контрола върху нивата им.
 • Не е необходимо голямо количество вода, тъй като водата остава в системата и може да се използва отново. При хидропонната система се използват някои химични хранителни вещества за хранене на растенията. В аквапонната система се използва храна за риби, има естествен баланс на азота и водата никога не се заменя, а само се допълва поради изпаряване.

Основната цел на проект PONICS VET е да изгради:

 • иновативен професионален профил - СПЕЦИАЛИСТ ХИДРОПОННИ ТЕХНИКИ
 • обучителен курс за такъв профил.

Проектът се фокусира върху млади фермери или потенциални такива. Идеята е да се осигури обучение чрез специализация, която е от съществено значение за бъдещето на селското стопанство, в устойчива перспектива, която се занимава с опазването на природните ресурси (като почвата и водата), храненето на хората с максимална енергийна ефективност и борбата срещу хранителната несигурност.

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

 • Новини за проекта
 • Актуализации, свързани с курса за обучение
 • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET